O czasopiśmie

Periodyk „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” wydawany jest przez Oficynę Wydawniczą AFM na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
ISSN 1689-8052

Prezentuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych, w tym administracji publicznej, finansów publicznych czy integracji europejskiej. Służy jako platforma dyskusji nad prawem publicznym i prywatnym, zwłaszcza w kontekście komparatystycznym. Jest adresowany przede wszystkim do prawników i administratywistów, ale może być przydatny również studentom prawa i nauk społecznych.

Czasopismo jest indeksowane w bazach BazHum oraz Index Copernicus. Znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 7 punktów.
Od 2016 roku wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.