Skip to content

Dla autorów

Do publikacji przyjmowane będą prace prawnicze dotychczas niepublikowane, w tym artykuły naukowe, studia, glosy, recenzje i sprawozdania.

Teksty winny zostać dostarczone redakcji w języku polskim lub angielskim, drogą elektroniczną (e-mail: sp@afm.edu.pl).

Tekst artykułu powinien być złożony pismem Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5. Pierwsza strona, poza tytułem pracy, winna zawierać imię i nazwisko autora, jego afiliację z podaniem nazwy instytucji w której pracuje oraz kraju.

Do tekstu autor powinien dołączyć abstrakt (maksymalnie 200 słów) oraz słowa kluczowe (3-5) w języku polskim i angielskim.

Autor winien stosować przypisy dolne, z uwzględnieniem terminologii łacińskiej, polskiej lub angielskiej.
Teksty będą recenzowane i publikowane wyłącznie po pozytywnej opinii recenzentów.

Autorów prosimy o podanie numeru ORCID
UWAGA: Redakcja nie przyjmuje i nie kieruje do recenzji artykułów, które nie są przygotowane zgodnie z instrukcją dla autorów.

Zasady recenzowania publikacji

(zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązują od roku 2012).
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
• bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
• relacje podległości zawodowej,
• bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Artykuły zgłaszane do „Studiów Prawniczych. Rozpraw i Materiałów” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania.

W roku 2020:

Profesor Laura Miraut Martin; Profesor Rubén Miranda Gonçalves; prof. dr hab. Łukasz Błaszczak; prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski; prof. dr hab. Jacek Gołaczyński; prof. dr hab. Jacek Górecki; prof. dr hab. Marszałkowska-Krześ; prof. dr hab. Ewa Nowińska; prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk; prof. dr hab. Maciej Szostak; prof. dr hab. Andrzej Świątkowski; prof. dr hab. Mariusz Załucki; prof. dr hab. Jan Zimmermann; dr hab. Wojciech Dadak, prof. UP; dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG; dr hab. Anna Golonka, prof. UR; dr hab. Konrad Kohutek, prof. KA; dr hab. Anna Kościółek, prof. UR; dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG; dr hab. Wojciech Maciejko, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej; dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ; dr hab. Konrad Osajda, prof. UW; dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM; dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa.; dr hab. Beata Stępień Załucka, prof. UR; dr hab. Piotr Stec, prof. UO; dr hab. Jakub Szczerbowski, prof. UŁ; dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa.; dr hab. Paweł A. Blajer; dr hab. Marcin Krajewski; dr hab. Magdalena Rzewuska; dr hab. Grzegorz Wolak; dr Jakub Biernat; dr Witold Borysiak; dr Magda Dziembowska; dr Sebastian Koczur; dr Wojciech Kowalski; dr Agnieszka Kubiak-Cyrul; dr Paweł Janda; dr Maja Maciejewska-Szałas; dr Justyna Michalska; dr Aleksandra Partyk; dr Olga M. Piaskowska; Lucas Moreira Alcici.

W roku 2019:

prof. zw. dr hab. Andrzej Świątkowski ; prof. nadzw. dr hab. Leszek Bielecki; prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko; prof. nadzw. dr hab. Maciej Rzewuski; prof. nadzw. dr hab. Jakub Szczerbowski; prof. nadzw. dr hab. Konrad Kohutek; prof. nadzw. dr hab. Roman Uliasz; prof. dr hab. Artur Jasiński; prof. dr hab. Łucjan Miś; prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz; prof. dr hab. Małgorzata Sieradzka; prof. dr hab. Monika Namysłowska; dr hab. Jarosław Sroczyński; dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn; dr hab. Marek Salamonowicz; dr Wojciech Czajkowski; dr Anna Piszcz; dr Agnieszka Bednarczyk-Płachta; dr Anna Szuba-Boroń.

W roku 2018:

dr hab. Jacek Barcik, dr Jarosław Czerw, dr Marcin Glicz, prof. nadzw. dr hab. Anna Golonka, dr Magdalena Grzyb, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko, dr hab. Jacek Mazurkiewicz, dr Marcin Pieniążek, dr Ewa Plebanek, dr Bogusław Przywora, dr Magdalena Rzewuska, dr hab. M. Sieradzka, mec. Jarosław Sroczyński, prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, prof. dr hab. Tadeusz Widła, prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki

W roku 2017:

dr Dobrosława Antonów, dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK; dr hab. Tadeusz Biernat, dr hab. Wojciech Cyrul, dr Jarosław Czerw, dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ; dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak, prof. WS Humanitas; dr hab. Wojciech Dadak, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US; dr hab. Anna Golonka, prof. UR; prof. zw. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ; dr Magdalena Grzyb, dr hab. Ryszard Jaworski, dr hab. Konrad Kohutek, prof. KAAFM; prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak, dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. UZ; dr hab. Leszek Ogiegło, prof. UŚ; dr Joanna Studzińska, dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR; dr hab. Agata Tyburska; dr hab. Piotr Wiatrowski, prof. UEK; prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła, dr hab. Grzegorz Wolak, prof. zw. dr hab. Wanda Wójtowicz

W roku 2016:

Monika Augustyniak, Janina Błachut, Jarosław Czerw, Elżbieta Dynia, Anna Golonka, Magdalena Grzyb, Piotr Horosz, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Rafał Łyszczek, Paweł Majka, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Adrian Niewęgłowski, Piotr Stec, Ryszard A. Stefański, Aleksander Tobolewski, Piotr Uhma, Leszek Wilk

W roku 2015:

Tadeusz Biernat, Michał Chajda, Adam Doliwa, Anna Frątczak, Regina Garcimartin-Montero, Anna Golonka, Piotr Horosz, Dariusz Kasprzycki,
Anna Machnikowska, Jacek Mazurkiewicz, Krzysztof Prokop, Maciej Rzewuski, Piotr Stec, Jerzy Stelmach, Jan Widacki, Tadeusz Widła

W roku 2014:

Tadeusz Biernat, Bogumił Brzeziński, Piotr Cybula, Francesco Delfini, Domenico D’Orsogna, Regina Garcimartin Montero, Marco Gestri, Anna Golonka, Enrico Gragnoli, Marian Grzybowski, Jerzy Konieczny, Jacek Mazurkiewicz, Maciej Szostak, Dariusz Szostek, Andrzej Światłowski, Aleksander Tobolewski, Douglas Wood

W roku 2013:

Jerzy Konieczny, Magdalena Zubańska, Tadeusz Widła, Tadeusz Biernat, Andrzej Bryk, Dariusz Kasprzycki, Helena Franaszek, Jerzy Kunikowski, Leszek Wilk, Bogumił Brzeziński, Andrzej Świątkowski, Andrzej Światłowski, Krzysztof Krajewski, Marian Grzybowski, Paweł Czepiel, Krzysztof Pałecki.

W roku 2012:

Janina Czapska, Jerzy Konieczny, Maksymilian Pazdan, Wojciech Pyzioł, Barbara Stańdo-Kawecka, Leszek Starosta, Jerzy Stelmach, Maria Szewczyk, Andrzej Światłowski, Tadeusz Widła, Magdalena Zubańska

Redakcja

Studia Prawnicze: Rozprawy i Materiały/Studies in Law: Research Materials
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków
tel.: +48 12 25 24 659
e-mail: sp@afm.edu.pl
www: sp.ka.edu.pl

Oświadczenie

W trosce o rzetelność naukową i jakość publikowanych artykułów Wydawnictwo wdraża procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting. Zarówno zjawisko „ghostwriting” jak i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej.

„Ghostwriting” - autor/współautor publikacji wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia jednak swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” – udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, a także będą dokumentowane wszelkie ujawnione przejawy nierzetelności naukowej.