Skip to content

Dla autorów

Instrukcja dla autorów
1. Do publikacji przyjmowane będą prace prawnicze dotychczas niepublikowane, w tym artykuły naukowe, studia, glosy, recenzje i sprawozdania.
2. Teksty spełniające zasady obowiązujące w Studiach Prawniczych należy przekazać do Redakcji drogą elektroniczną. E-mail: sp@afm.edu.pl.
3. Tekst artykułu w języku polskim, angielskim, niemieckim, lub hiszpańskim powinien być złożony pismem Times New Roman, 12 punktów, z interlinią 1,5 – w formacie edytowalnym.
4. Obowiązują przypisy dolne, z uwzględnieniem terminologii stosowanej w języku, w którym artykuł został napisany, w tym także terminologii łacińskiej.
5. Autor powinien wskazać afiliację z podaniem nazwy instytucji, w której obecnie pracuje, a także nazwę państwa. Powyższy wymóg nie ma zastosowania do autorów, którzy nie są powiązani z żadną instytucją.
6. Autorzy zobowiązani są podać numer Open Researcher and Contributor ID (ORCID). Numer ORCID, można bezpłatnie założyć na stronie https://orcid.org/, a pozwala on na identyfikowanie autorów i współautorów tekstów.
7. Jeśli autor wyraża zgodę na ujawnienie swojego adresu e-mail, zostanie on zamieszczony w przypisie na stronie tytułowej tekstu.
8. Do tekstu sporządzonego w języku polskim, angielskim, niemieckim lub hiszpańskim, autor powinien dołączyć:
a. bibliografię
b. abstrakt (maksymalnie 200 słów),
c. słowa kluczowe (3–5 słów).
Autor tekstu w języku polskim powinien dołączyć tłumaczenie abstraktu i słów kluczowych na język angielski.
9. Autor powinien wraz z tekstem przekazać podpisane oświadczenie (w formie skanu bądź przesłać pocztą na adres Wydawnictwa), iż składany tekst nie jest złożony do druku w innej redakcji ani nie został wcześniej opublikowany oraz że zgadza się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Plik oświadczenia do pobrania na stronie czasopisma (https://sp.ka.edu.pl/informacje-dla-autorow/).
10. Tekst, który nie spełnia ww. wymogów, nie podlega dalszej procedurze wydawniczej (redakcja nie kieruje do recenzji artykułów przygotowanych niezgodnie z instrukcją).

Przebieg procesu wydawniczego
1. Autor przesyła tekst na adres: sp@afm.edu.pl.
2. Sekretarz Redakcji ocenia tekst pod kątem spełnienia wymagań formalnych czasopisma.
3. Jeśli przesłany tekst nie spełnia wymagań formalnych, Sekretarz Redakcji informuje autora o konieczności dokonania zmian bądź uzupełnień.
4. Tekst, który uwzględnia wymagania redakcji, podlega merytorycznemu badaniu przez Redaktora Naczelnego / Zastępcę Redaktora Naczelnego lub Sekretarza Redakcji.
5. Redaktor Naczelny / Zastępca Redaktora Naczelnego lub Sekretarz Redakcji wyznaczają co najmniej dwóch niezależnych recenzentów artykułu.
6. Sekretarz Redakcji kieruje tekst do recenzentów, nie ujawniając im danych autora.
7. Recenzent przedstawia recenzję, korzystając z formularza recenzji. Wskazuje, czy tekst podlega przyjęciu bez poprawek, czy tekst podlega przyjęciu po uwzględnieniu poprawek, czy też tekst należy odrzucić. Recenzja wymaga uzasadnienia.
8. Po uzyskaniu recenzji, podejmowana jest decyzja co do opublikowania tekstu. Redaktor Naczelny / Zastępca Redaktora Naczelnego mogą postanowić, iż tekst zostanie opublikowany dopiero po złożeniu i przyjęciu ponownych recenzji.
9. Uzyskanie dwóch negatywnych recenzji oznacza, iż tekst zostanie odrzucony.
10. Redaktor Naczelny / Zastępca Redaktora Naczelnego może podjąć decyzję o nieprzyjęciu tekstu do druku, jeśli co najmniej jeden z recenzentów oceni tekst jako niekwalifikujący się do druku.
11. Autor uzyskuje informację co do wyników recenzji. Nie ujawnia mu się danych recenzentów. Autor przygotowuje odpowiedź na recenzję.
12. Redaktor Naczelny / Zastępca Redaktora Naczelnego oraz Sekretarz Redakcji ustalają listę artykułów, które zostaną opublikowane w danym numerze czasopisma.
13. Po ustaleniu listy artykułów Sekretarz Redakcji kieruje teksty do Wydawnictwa. Teksty po redakcji językowej kierowane są do autorów, którzy zobowiązani są odnieść się do uwag redaktorów. Brak odpowiedzi na uwagi w ustalonym terminie oznacza, iż autorzy uznają zasadność wszelkich zmian językowych.
14. Teksty zostają opublikowane na stronie internetowej czasopisma „Studia Prawnicze – Rozprawy i Materiały” (https://sp.ka.edu.pl).

Szczegółowe zasady dotyczące recenzji
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy której afiliowany jest autor.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nieistnieniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Artykuły zgłaszane do „Studiów Prawniczych. Rozpraw i Materiałów” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania.

W roku 2021:

prof. Maciej Borski; dr Marcin Białecki; dr Robert Dziembowski; dr Maria Golec; prof. Anna Golonka; Prof. Rubén Miranda Gonçalves; prof. Konrad Kohutek; prof. Grzegorz Krawiec; dr Agnieszka Kubiak-Cyrul; prof. Wojciech Maciejko; prof. Laura Miraut Martín; dr Aleksandra Partyk; dr Olga Maria Piaskowska; phd student Thiago Santos Rocha; prof. Magdalena Rzewuska; prof. Agnieszka Skóra; prof. Julia Stanek; prof. Beata Stępień-Załucka; prof. Jakub Szczerbowski; dr Kamil Szpyt; prof. Fabio Veiga; dr Weronika Wenda; prof. João Proença Xavier; prof. Mariusz Załucki

W roku 2020:

Profesor Laura Miraut Martin; Profesor Rubén Miranda Gonçalves; prof. dr hab. Łukasz Błaszczak; prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski; prof. dr hab. Jacek Gołaczyński; prof. dr hab. Jacek Górecki; prof. dr hab. Marszałkowska-Krześ; prof. dr hab. Ewa Nowińska; prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk; prof. dr hab. Maciej Szostak; prof. dr hab. Andrzej Świątkowski; prof. dr hab. Mariusz Załucki; prof. dr hab. Jan Zimmermann; dr hab. Wojciech Dadak, prof. UP; dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG; dr hab. Anna Golonka, prof. UR; dr hab. Konrad Kohutek, prof. KA; dr hab. Anna Kościółek, prof. UR; dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG; dr hab. Wojciech Maciejko, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej; dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ; dr hab. Konrad Osajda, prof. UW; dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM; dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa.; dr hab. Beata Stępień Załucka, prof. UR; dr hab. Piotr Stec, prof. UO; dr hab. Jakub Szczerbowski, prof. UŁ; dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa.; dr hab. Paweł A. Blajer; dr hab. Marcin Krajewski; dr hab. Magdalena Rzewuska; dr hab. Grzegorz Wolak; dr Jakub Biernat; dr Witold Borysiak; dr Magda Dziembowska; dr Sebastian Koczur; dr Wojciech Kowalski; dr Agnieszka Kubiak-Cyrul; dr Paweł Janda; dr Maja Maciejewska-Szałas; dr Justyna Michalska; dr Aleksandra Partyk; dr Olga M. Piaskowska; Lucas Moreira Alcici.

W roku 2019:

prof. zw. dr hab. Andrzej Świątkowski ; prof. nadzw. dr hab. Leszek Bielecki; prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko; prof. nadzw. dr hab. Maciej Rzewuski; prof. nadzw. dr hab. Jakub Szczerbowski; prof. nadzw. dr hab. Konrad Kohutek; prof. nadzw. dr hab. Roman Uliasz; prof. dr hab. Artur Jasiński; prof. dr hab. Łucjan Miś; prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz; prof. dr hab. Małgorzata Sieradzka; prof. dr hab. Monika Namysłowska; dr hab. Jarosław Sroczyński; dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn; dr hab. Marek Salamonowicz; dr Wojciech Czajkowski; dr Anna Piszcz; dr Agnieszka Bednarczyk-Płachta; dr Anna Szuba-Boroń.

W roku 2018:

dr hab. Jacek Barcik, dr Jarosław Czerw, dr Marcin Glicz, prof. nadzw. dr hab. Anna Golonka, dr Magdalena Grzyb, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko, dr hab. Jacek Mazurkiewicz, dr Marcin Pieniążek, dr Ewa Plebanek, dr Bogusław Przywora, dr Magdalena Rzewuska, dr hab. M. Sieradzka, mec. Jarosław Sroczyński, prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, prof. dr hab. Tadeusz Widła, prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki

W roku 2017:

dr Dobrosława Antonów, dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK; dr hab. Tadeusz Biernat, dr hab. Wojciech Cyrul, dr Jarosław Czerw, dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ; dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak, prof. WS Humanitas; dr hab. Wojciech Dadak, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US; dr hab. Anna Golonka, prof. UR; prof. zw. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ; dr Magdalena Grzyb, dr hab. Ryszard Jaworski, dr hab. Konrad Kohutek, prof. KAAFM; prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak, dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. UZ; dr hab. Leszek Ogiegło, prof. UŚ; dr Joanna Studzińska, dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR; dr hab. Agata Tyburska; dr hab. Piotr Wiatrowski, prof. UEK; prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła, dr hab. Grzegorz Wolak, prof. zw. dr hab. Wanda Wójtowicz

W roku 2016:

Monika Augustyniak, Janina Błachut, Jarosław Czerw, Elżbieta Dynia, Anna Golonka, Magdalena Grzyb, Piotr Horosz, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Rafał Łyszczek, Paweł Majka, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Adrian Niewęgłowski, Piotr Stec, Ryszard A. Stefański, Aleksander Tobolewski, Piotr Uhma, Leszek Wilk

W roku 2015:

Tadeusz Biernat, Michał Chajda, Adam Doliwa, Anna Frątczak, Regina Garcimartin-Montero, Anna Golonka, Piotr Horosz, Dariusz Kasprzycki, Anna Machnikowska, Jacek Mazurkiewicz, Krzysztof Prokop, Maciej Rzewuski, Piotr Stec, Jerzy Stelmach, Jan Widacki, Tadeusz Widła

W roku 2014:

Tadeusz Biernat, Bogumił Brzeziński, Piotr Cybula, Francesco Delfini, Domenico D’Orsogna, Regina Garcimartin Montero, Marco Gestri, Anna Golonka, Enrico Gragnoli, Marian Grzybowski, Jerzy Konieczny, Jacek Mazurkiewicz, Maciej Szostak, Dariusz Szostek, Andrzej Światłowski, Aleksander Tobolewski, Douglas Wood

W roku 2013:

Jerzy Konieczny, Magdalena Zubańska, Tadeusz Widła, Tadeusz Biernat, Andrzej Bryk, Dariusz Kasprzycki, Helena Franaszek, Jerzy Kunikowski, Leszek Wilk, Bogumił Brzeziński, Andrzej Świątkowski, Andrzej Światłowski, Krzysztof Krajewski, Marian Grzybowski, Paweł Czepiel, Krzysztof Pałecki.

W roku 2012:

Janina Czapska, Jerzy Konieczny, Maksymilian Pazdan, Wojciech Pyzioł, Barbara Stańdo-Kawecka, Leszek Starosta, Jerzy Stelmach, Maria Szewczyk, Andrzej Światłowski, Tadeusz Widła, Magdalena Zubańska

Redakcja

Studia Prawnicze: Rozprawy i Materiały/Studies in Law: Research Materials
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków
tel.: +48 12 25 24 659
e-mail: sp@afm.edu.pl
www: sp.ka.edu.pl

Oświadczenie

W trosce o rzetelność naukową i jakość publikowanych artykułów Wydawnictwo wdraża procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting. Zarówno zjawisko „ghostwriting” jak i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej.

„Ghostwriting” - autor/współautor publikacji wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia jednak swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” – udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, a także będą dokumentowane wszelkie ujawnione przejawy nierzetelności naukowej.