Skip to content

Studia Prawnicze 2005

Studia Prawnicze 2005 - pod redakcją Marka Nowaka, Kraków 2005

Spis treści
Wstęp - Marek Nowak .....7

Jan Paweł Tarno
Joanna Wyporska
Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki .....9

Izabela Lewandowska-Malec
Problem dopuszczalności objęcia przez radnego funkcji ławnika .....23

Michał Możdżeń-Marcinkowski
Agencyjna Administracja Publiczna - zarys problemu .....29

Irena Czaja-Hliniak
Opłaty adiacenckie jako dochody gmin .....41

Robert Wolański
Zmiany w podatkach pośrednich wpływające na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw .....53

Józef Aleszczyk
Wdrażanie międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce .....63

Katarzyna Cisowska-Mleczek
Fundusz kościelny na tle innych funduszy sektora finansów publicznych .....85

Stanisław Piocha
Joanna Dyczkowska
Związki pomiędzy formami własności a władzą w spedytorskich organizacjach wielopodmiotowych .....103

Halina Wierzbińska
Wolność pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej .....113

Dariusz Juruś
Libertariańska koncepcja własności .....123

Piotr Stec
Dobra niematerialne w postępowaniu upadłościowym .....133

Jarosław R. Antoniuk
Wspólne prawo ochronne na znak towarowy .....145

Krasimir Mitev
Exemption Clauses in Contracts: Historical and Comparative Law Analysis .....157

Katarzyna Banasik
Odpowiedzialność karna zleceniodawców .....169

Noty o autorach .....175

Pobierz cały numer