Skip to content

Studia Prawnicze 2006

Studia Prawnicze 2006 - pod redakcją Marka Nowaka, Kraków 2006

Spis treści
Wstęp .....7

Część pierwsza
Z problematyki prawnofinansowej

Apoloniusz Kostecki
Międzynarodowe źródła inspiracji zmian prawa podatkowego .....13

Irena Czaja-Hliniak
Kontrowersyjne regulacje obciążeń daninowych gospodarstw rolnych .....26

Robert Wolański
Oddziaływanie zmian w opodatkowaniu dochodu na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw .....43

Henryk Gawroński
Prawne, ekonomiczne, finansowe i polityczne aspekty samorządowego długu publicznego .....56

Wojciech Fill
Przyczyny oraz skutki zmian prawnofinansowych instrumentów ochrony środowiska .....71

Część druga
Samorząd terytorialny

Izabela Lewandowska-Malec
Gmina jako pokrzywdzony w świetle art. 49 kpk .....87

Piotr Feczko
Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym jako odmiana sankcji norm prawa publicznego a standardy prawne Rady Europy .....93

Szymon Gruca
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego - nowe rozwiązania prawne a oczekiwania praktyki i nauki .....105

Część trzecia
Dylematy doktryny

Marek J. Lubelski
Pozorne dylematy polskiego ustawodawcy, czyli fundamenty zasad karania .....121

Katarzyna Banasik
Czy celowe jest wprowadzenie do kodeksu karnego występku o charakterze chuligańskim? .....129

Henryk Lewandowski
Nowe formy zatrudnienia .....138

Aleksandra Machowska
Projektowane zmiany w przepisach o postępowaniu cywilnym oraz w organizacji pracy sądu z punktu widzenia praktyki sądu gospodarczego i znaczenia dla obrotu gospodarczego .....148

Część czwarta
Z problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego

Michał Bartoszewicz
Funkcja kontrolna sejmowych komisji śledczych i przedmiot tej kontroli .....163

Miroslav Hrášok
Jaroslav Nekoranec
Realizácia vyučovania práva a zvyšovanie právneho vedomia, ako významný faktor skvalitňovania l’udských zdrojov v podmiankach Akadémie ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Slovenská republika .....173

Varia
Henryk Lewandowski
Sprawozdanie z XVIII Światowego Kongresu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Paryżu (5-8 IX 2006) .....189

Noty o autorach .....193

Pobierz cały numer