Skip to content

Studia Prawnicze 2007

Studia Prawnicze 2007, Kraków 2007

Spis treści
Jerzy Malec
Rzeczpospolita w dobie demokracji szlacheckiej, czyli tzw. polska anomalia? .....9
The Commonwealth of Poland-Lithuania at the time of the Noble Democracy, or the Polish Anomaly? .....20
Die Republik Polen im Zeitalter der Adeligen-Demokratie - polnische Anomalie? .....32

Wstęp - Marek Nowak .....45

Część pierwsza
Z PROBLEMATYKI OGÓLNOUSTROJOWEJ

Tadeusz Biernat
Miejsce doktryny prawniczej w procesie tworzenia prawa .....51

Marcin Sala-Szczypiński
Zasadność zmiany klauzuli „zasady współżycia społecznego” .....65

Diane Ryland
Patient Mobility in the European Union: A Freedom to Choose? .....79

Część druga
ZAGADNIENIA PRAWNOADMINISTRACYJNE

Samanta Kowalska
Prawna ochrona dóbr kultury. Wybrane regulacje oraz proponowane zmiany .....97

Agnieszka Zemke-Górecka
Prywatyzacja w ochronie zdrowia .....113

Marek Balicki
Obecny kształt służby cywilnej w Polsce a tendencje światowe .....133

Piotr Feczko
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) instrumentem realizacji zadań publicznych w Polsce i w innych krajach UE .....147

Marcin Halkiewicz
Masowe uczestnictwo osób jako przesłanka reglamentacji organizowania zgromadzeń, imprez masowych i pozostałych imprez artystycznych i rozrywkowych .....161

Jerzy Paśnik
Stosunek służbowy funkcjonariuszy służb mundurowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda .....175

Część trzecia
DYLEMATY DOKTRYNY - PRAWO KARNE I PROCESOWE

Marek J. Lubelski
O racjonalny system kar i środków karnych .....195

Katarzyna Banasik
Wokół projektu zmian prawa wykroczeń .....211

Zyta Dymińska
Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości w świetle zmiany ustawy o świadku koronnym .....225

Część czwarta
Z ZAGADNIEŃ PRAWA FINANSOWEGO

Apoloniusz Kostecki
Prawotwórcze oddziaływanie orzecznictwa na kształt prawa podatkowego .....239

Irena Czaja-Hliniak
Postulaty zmian ustawowych regulacji ograniczających korzystanie z niektórych uprawnień emerytalnych .....255

Marek Klink
Rola doradców podatkowych i ich wpływ na działalność legislacyjną .....269

Magdalena Pelikan-Krupińska
Zasada wewnętrznej i zewnętrznej spójności systemu podatkowego i jej realizacja w praktyce polskiej .....285

Robert Wolański
Zmiany o charakterze progospodarczym w prawie podatkowym w latach 1995-2007 .....301

Wojciech Fill
Sprzedaż wysyłkowa w podatku od towarów i usług na tle dyrektywy Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej .....319

Anna Folgier
Działalność gospodarcza gmin - wybrane zagadnienia .....333

Część piąta
KONSTRUKCJE PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO

Bogusława Gnela
Propozycje uregulowania ochrony konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym .....340

Paweł Jan Juszczyk
Krajowa Izba Odwoławcza - nowy system w prawie zamówień publicznych .....365

Jakub Biernat
Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe po dziale spadku. Uwagi de lege ferenda .....377

Tamara Milenkovic Kerkovic
The Legal Issues of Franchising Agreement in Serbia - Enacting the Disclosure Law or Not .....395

Część szósta
PRAWO PRACY - ODNIESIENIA WSPÓŁCZESNE

Henryk Lewandowski
Transfer czy likwidacja. Rozważania na gruncie polskiego prawa pracy z uwzględnieniem prawa wspólnotowego .....417

Jaroslav Nekoranec
Miroslav Hrášok
Právna ochrana pred pracovnou diskrimináciou .....425

Jaroslav Nekoranec
Miroslav Hrášok
Právny aspekt etického kódexu zamestnanca v štátnej sluzbe .....439

Jowita Natalia Grochowska
Alimentacja osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku .....453

Noty o autorach .....461

Pobierz cały numer