Skip to content

Studia Prawnicze 2008

Studia Prawnicze 2008 - pod redakcją Marka Nowaka, Kraków 2008

Marek Nowak
Integracja europejska - dylematy doktryny: wprowadzenie .....7

Część pierwsza. Z problematyki prawa finansowego
Irena Czaja-Hliniak
Narodowy Bank Polski na tle Europejskiego Systemu Banków Centralnych .....15

Andrzej Buczek
Polskie prawo dewizowe na tle zmian europejskiej rzeczywistości .....29

Wojciech Fill
Fundusze strukturalne jako instrument integracji europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 .....50

Część druga. Z zagadnień prawno-administracyjnych i prawa gospodarczego
Janusz Koczanowski
Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim .....65

Bolesław Sprengel
Polityka administracyjna polskich władz w okresie międzywojennym w przedmiocie kary administracyjnej wymierzanej przez Policję Państwową w postępowaniu karno-administracyjnym .....75

Алла Герц
Іпотека в цивільному праві України .....97

Piotr Feczko
Pozycja organu w procesie przed sądem administracyjnym wedle rekomendacji Rady Europy - The judical review of administrative acts (Rec (2004) 20) .....106

Richard A. Weismiller
Andrzej Łysak
The tragedy of the commons - agricultural soils and water resources within the United States of America, Russian Federation and Poland .....116

Część trzecia. Prawo pracy
Jaroslav Nekoranec
Miroslav Hrášok
Personálne a právne aspekty pracovných vzt’ahov ako základný faktor úspešnosti organizácie .....139

Jaroslav Nekoranec
Miroslav Hrášok
Outplacement ako súčast’ personálneho manažmentu a jeho právne hladisko .....155

Noty o autorach .....165

Pobierz cały numer