Skip to content

Studia Prawnicze 2012 Nr 2 (11)

Studia Prawnicze 2012 Nr 2 (11), Kraków 2012

Artykuły i studia
Hieronim Kubiak
prof. zw. dr hab, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Demokracja i indywidualna wola .....9

Tadeusz Biernat
dr hab., profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Soft law a proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję i treść uzasadnień aktów normatywnych .....27

Filip Zamuliński
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prawne aspekty zatrzymania cudzoziemca z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym na tle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
oraz kodeksu postępowania cywilnego
.....39

---

Rafał Noworyta
doktorant, Uniwersytet Jagielloński
Problematyka odpowiedzialności za przestępstwo z art. 217 kodeksu karnego w świetle art. 961 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego .....49

Renata Pawlik
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Urządzenie niedozwolone jako jedno ze znamion przestępstwa sharingu .....57

Kamila Irlik
aplikantka adwokacka
Kilka uwag o ustawowej definicji pokrzywdzonego na tle art. 233 kk – zagadnienia materialnoprawne i karnoprocesowe .....75

---

Krzysztof Radwaniak
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Biały wywiad w policji – narzędzie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych .....85

Marcin Gołaszewski
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Psychologiczne podstawy efektywności badań poligraficznych – nowe podejście w XXI w. .....101

Recenzje, sprawozdania, varia
Krzysztof Gajek:
Piotr Machnikowski, Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010 .....113

Mateusz Kolaszyński:
Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, LexisNexis, Warszawa 2012 .....125

Piotr Sztompka:
Laudacja z okazji przyznania Hieronimowi Kubiakowi nagrody Kowadła krakowskiej Kuźnicy .....131

Lista recenzentów .....137

Pobierz cały numer