Skip to content

Studia Prawnicze 2015 Nr 1 (16)

Studia Prawnicze 2015 Nr 1 (16), Kraków 2015

Słowo od redakcji .....1

Artykuły i studia
Jan Widacki
profesor zwyczajny dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Obrońca wobec opinii biegłego w procesie karnym .....5

Henriett Rab
profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa, Uniwersytet w Debreczynie
Does human resource management correlate with flexible employment? .....21

Katarzyna Bagan-Kurluta
profesor nadzwyczajny, dr hab., Uniwersytet w Białymstoku
Zawieranie małżeństw przez cudzoziemców. Uwagi na temat zmiany ustawy o aktach stanu cywilnego .....31

Krisztián Szabó
profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa, Uniwersytet w Debreczynie
Societal questions of witness protection in Hungary .....41

Beata Więzowska-Czepiel
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Terminy dla realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej – zmiany w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą o prawach konsumenta .....57

Volodymyr Bogoslavets
dr, prawnik, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Features of Obligations Pertaining to Legal Services Delivery in the Light of Ukrainian Law and Practice .....73

Piotr Rosiak
doktorant, Uniwersytet w Białymstoku
Karny charakter instytucji przepadku świadczenia z art. 412 k.c. .....87

Anita Curzydło
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Status prawny wspólnoty mieszkaniowej .....101

Lilla Kula
doktorantka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, doradca prawny, mediator sądowy
Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym .....113

Glosy
Rafał Bernat
doktorant, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Skutki kwalifikacji samochodu (nabytego w ramach WNT) jako ciężarowego na gruncie podatku akcyzowego (Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 19 marca 2014 r., I SA/Ol 202/14) .....139

Agnieszka Baran
aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Rzeszowie
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn.akt. V CSK 109/13 .....147

Michał Swaldek
student objęty programem tutoringu na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii
Charakter prawny wyroku sądu cywilnego stwierdzającego nieważność uchwały sprzecznej z ustawą podjętej przez wspólników sp. z o. o. lub walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej oraz rodzaj wadliwości, którą objęta jest taka uchwała .....157

Recenzje, Sprawozdania, Varia
Łukasz Kołodziejczyk
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Maciej Giaro, Zawarcie umowy w trybie aukcji internetowej, [Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2014, 198 s.] .....169

Arkadiusz Stosur
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tadeusz Skoczny, Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji. CARS. Podręcznik i monografie 10, [Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, 484 s.] .....177

Katarzyna Jasińska
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Igi Bałos-Stoczewskiej .....181

Elżbieta Jabłońska
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Miejsce zdarzenia” .....185

Pobierz cały numer