Skip to content

Studia Prawnicze 2016 Nr 1 (18)

Studia Prawnicze 2016 Nr 1 (18), Kraków 2016

Słowo od redakcji .....1

Artykuły i studia
Louis Garb
adwokat, Jerozolima, Izrael
Time for Uniformity in Inheritance Laws? Survey and Debate .....5

Mariusz Załucki
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Protection of Family Against Testamentary Dispositions in English Law. Recent Case of Ilott v. Mitson: On the Road to a Regime of Forced Heirship? .....27

Yevhen Kharytonov
prof., Uniwersytet Narodowy „Akademia Prawa w Odessie”, Ukraina
Olena Kharytonova
prof., Uniwersytet Narodowy „Akademia Prawa w Odessie”, Ukraina
Adaptation of Law of Ukraine to the EU Law in the Context of European Traditions of Private Law .....39

Adam Doliwa
prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet w Białymstoku
Uwagi o zakresie zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej (na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2015 r. I CSK 312/14) .....51

Anna Golonka
prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski
Cyberprzestępczość – międzynarodowe standardy zwalczania zjawiska a polskie regulacje karne .....63

Jarosław R. Antoniuk
dr, Politechnika Śląska w Gliwicach, sędzia w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Obowiązek gminy dostarczenia lokalu socjalnego .....85

Paweł Mazur
mgr, Uniwersytet Warszawski
Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki kapitałowej w angielskim prawie spółek – przebicie zasłony korporacyjnej oraz aktualne tendencje .....101

Katarzyna Dziewulska
doktorantka, Uniwersytet Opolski
Skarga pauliańska w ochronie wierzytelności publicznoprawnych .....117

Paulina Wilhelmina Konarska
mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobieranie i przeszczepianie narządów, tkanek i komórek post mortem w Azji na przykładzie Singapuru i Indii – wybrane aspekty .....141

Marta Rzadkowska
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży – charakterystyka ryzyka i profilaktyka .....161

Katarzyna Zawiślan
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, aplikant adwokacki
Dorota Polak-Hawranek
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prokurator, Prokuratura Rejonowa, Kraków
Łukasz Chechelski
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Drobna przestępczość – problematyka zjawiska .....181

Glosy
Anna Juryk
dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dariusz Michta
dr, adwokat
Zmiana postanowienia oddalającego żądanie w postępowaniu nieprocesowym. Uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2011 r., sygn. II CSK 718/10 .....197

Rafał Bernat
doktorant, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.10.2015 r., II FSK 2274/13. Uprawdopodobnienie braku winy w sprawie o przywrócenie terminu .....207

Damian Synowiec
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Jurysdykcja sądu w postępowaniu z powództwa osoby trzeciej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2016 r. sygn. C-521/14 .....217

Angelika Gajek
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz rodziców dziecka w fazie prenatalnej, które w wyniku deliktu urodziło się martwe (art. 446 § 4 k.c.) – glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie o sygn. Akt III CSK 286/14 .....225

Recenzje, Sprawozdania, Varia
Anna Lyszczyna
doktorantka, Uniwersytet Opolski
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. P. Stec, M. Załucki
[Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015]
.....235

Mateusz Tusiński
doktorant, Uniwersytet Opolski
Dobra osobiste, red. I. Lewandowska-Malec [Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014] .....239

Monika Augustyniak
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Marcin Pieniążek
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z obrad sekcji „Jakość polskiego systemu prawa” w ramach XVI Konferencji Naukowej „Państwo – Gospodarka – Społeczeństwo” .....245

Pobierz cały numer