Skip to content

Studia Prawnicze 2017 Nr 2 (21)

Studia Prawnicze 2017 Nr 2 (21), Kraków 2017

Słowo wstępne .....1

Artykuły i studia
Mariusz Załucki
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Nowa ustawa o ułatwieniach w dochodzeniu wierzytelności. Podstawowe wątpliwości .....5

Maciej Rzewuski
dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Rejestr Należności Publicznoprawnych .....17

Paweł Janda
dr, Uniwersytet Rzeszowski
Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości jako instytucja ułatwiająca dochodzenie roszczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym .....31

Renata Świrgoń-Skok
prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski
Aneta Arkuszewska
dr, Uniwersytet Rzeszowski
Wybrane zagadnienia dotyczące ułatwiania i przyspieszania realizacji obowiązku alimentacyjnego w prawie rzymskim oraz we współczesnym prawie polskim .....45

Kinga Flaga-Gieruszyńska
prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Szczeciński
Obowiązek ujawnienia przez dłużnika informacji o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli .....65

Joanna Bodio
dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nieważność czynności prawnych obowiązanego dokonanych wbrew sądowemu zakazowi zbycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu .....77

Magdalena Rzewuska
dr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. .....101

Robert Kulski
dr hab., Uniwersytet Łódzki
Nowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym .....111

Anna Kościółek
dr, Uniwersytet Rzeszowski
Upadek zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w świetle zmian mających na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności .....129

Marcin Borek
komornik sądowy, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Izba Komornicza w Szczecinie
Zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych .....143

Katarzyna Jasińska
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Ograniczenia egzekucji sądowej z autorskich praw majątkowych .....155

Andrzej Marian Świątkowski
prof. dr hab., Akademia Ignatianum w Krakowie
Marcin Wujczyk
dr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Labour Law in the Face of Economic Crisis .....175

Jan Widacki
prof. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Marcin Gołaszewski
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Subiektywizm w badaniach poligraficznych .....189

Piotr Ruczkowski
prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Agnieszka Kania
studentka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wolność zgromadzeń w systemach prawnych Niemiec i Austrii .....217

Monika Augustyniak
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Legal position of the executive body in a commune in Poland and in France: In search for a normative pattern .....245

Glosy
Grzegorz Wolak
dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Milczenie jako dorozumiane złożenie oświadczenia woli. Glosa do wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 203/16
.....263

Sylwiusz Mucha
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny
z dnia 3 grudnia 2015 r., I ACa 586/15
.....281

Iga Bałos
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zastosowanie klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy stwierdzenia wykonalności orzeczenia zagranicznego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 7 kwietnia 2017 r., V CSK 349/16 .....287

Lista recenzentów .....301

Pobierz cały numer