Skip to content

Studia Prawnicze 2019 Nr 1 (24)

Mariusz Załucki
Słowo wstępne - Opening comment

Artykuły i studia
Halina Zięba-Załucka
prof. dr hab., kierownik Katedry Instytucji Prawnych i Praw Człowieka, Uniwersytet
Rzeszowski

Własność i dziedziczenie w polskiej konstytucji z 1997 r. (na tle uregulowań konstytucji wybranych państw)

Irena Czaja-Hliniak
dr hab. prof. nadzw., Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wpływ ustawodawstwa unijnego na stosowanie nowych technologii w instytucjach prawnofinansowych

Konrad Kohutek
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rekompensata publiczna jako środek usunięcia skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów: wątpliwości systemowo-kompetencyjne

Ramona Duminică
Lecturer, PhD, Faculty of Economic Sciences and Law, University of Piteşti, Romania
The Legal Protection of the Personality Right in the Romanian Civil Legislation

Adriana Pirvu
Phd Lecturer, Faculty of Economic Sciences and Law, University of Piteşti, Romania
Legal Aspects on the Currency Policy, Currency Regime, Currency Market and Virtual Currency

Grzegorz Wolak
dr hab., prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli
Umowa o dzieło jako zobowiązanie rezultatu

Beata Więzowska-Czepiel
dr, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – przegląd instytucji wpisanych do rejestru UOKiK (część III)

Agnieszka Bednarczyk-Płachta
dr, Krakowska Akademia im. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Jakość zmian prawa o szkolnictwie wyższym, a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zakresie nadzoru fachowego nad uczelniami

Daniel Jakimiec
dr, referendarz sądowy w sądzie rejonowym
Wpis ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego a ustanowienie hipoteki

Beata Zinkiewicz
dr, Krakowska Akademia im. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Praca jako środek resocjalizacji nieletnich w historycznych i współczesnych instytucjach poprawczych

Mateusz Maślanka
doktorant, Krakowska Akademia im. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych (wybrane zagadnienia)

Paweł Śmiałek
doktorant, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytucja pieczy naprzemiennej w perspektywie konstytucyjnej zasady dobra dziecka - analiza krytyczna

Rafał Laskowski
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej: różnorodność czy jednolitość jej celów?

Aleksandra Szaplonczay
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wadliwe opinie biegłych jako przyczyna pomyłek sądowych w polskim procesie karnym. Sygnalizacje możliwości naprawczych

Glosy
Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wpływ prawomocnego skazania na wyrok sądu w sprawie o niegodność dziedziczenia. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2019 r., I ACa 576/12

Recenzje, sprawozdania, varia
Robert Borkowski
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego
Stephanie Scott-Snyder, Introduction to Forensic Psychology. Essentials for Law Enforcement [CRC Press, Boca Raton–London–New York 2017, 343 s.]

Pobierz cały numer