Skip to content

Studia Prawnicze 2018 Nr 1 (22)

Artykuły i studia
Monika Augustyniak
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Organization and functioning of legislative bodies in Polish and French territorial self-government: contribution to the discussion .....3

Henriett Rab
prof. nadzw., Uniwersytet w Debreczynie
Márton Leó Zaccaria
dr, Uniwersytet w Debreczynie
Can the prohibition of age discrimination balance the labour market? .....19

Tomasz Srogosz
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Strasburskie kryteria dotyczące izolacyjnego środka zabezpieczającego a prawo polskie .....33

Agnieszka Szpak
dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Proliferacja broni ręcznej strzeleckiej i lekkiego uzbrojenia jako czynnik przedłużający trwanie konfliktów zbrojnych .....47

Michał Peno
dr, Uniwersytet Szczeciński
Przestępstwo i kara w filozoficznym ujęciu Johna Finnisa .....63

Tomasz Tyburcy
dr, Uniwersytet Warszawski
Z problematyki rozboju. „Przemoc wobec osoby” (art. 280 § 1 k.k.) a „gwałt na osobie” (art. 130 § 3 k.w.) .....81

Agnieszka Kania
dr, Uniwersytet Zielonogórski
Prawnokarny zakaz wstępu na imprezę masową .....97

Konrad Burdziak
dr, Uniwersytet Szczeciński
Czy art. 196 kodeksu karnego w sposób nadmierny ogranicza wolność wyrażania poglądów i twórczości artystycznej? .....115

Marcin Jurewicz
dr, Politechnika Białostocka
Oznakowanie nanoproduktów w Unii Europejskiej – uwarunkowania prawne .....139

Jakub Biernat
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Nabywanie nieruchomości rolnych w drodze zasiedzenia. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne .....147

Beata Więzowska-Czepiel
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – przegląd instytucji wpisanych do rejestru UOKiK (część I) .....157

Aleksandra Grześkowiak
adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu
Niedozwolone oddziaływanie na wolę testatora. Groźba a nieważność testamentu. Analiza porównawcza Kodeksu cywilnego, Bürgerliches Gesetzbuch oraz Code civil des Français .....177

Izabela Ciszek-Łudzik
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, radca prawny
Dochodzenie roszczeń cywilnych przez pokrzywdzonego przestępstwem od świadka koronnego .....205

Maciej Schmidt
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Niestabilność prawa podatkowego jako czynnik ograniczający zaufanie podatników do systemu prawa .....221

Glosy
Michał Surdyk
aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie
Możliwość uznania konsorcjum przetargowego za porozumienie ograniczające konkurencję. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., VI ACa 651/15 .....237

Sławomir Zwolak
dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Legalizacja to prawo, a nie obowiązek inwestora. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2016 r., II OSK 2947/14 .....247

Recenzje, sprawozdania, varia
Robert Borkowski
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego
John A. Liebert, William J. Birnes, Psychiatric Criminology: A Roadmap for Rapid Assessment [CRC Press, Boca Raton–London–New York 2016, 405 s.] .....261

Łukasz Mirocha
dr, adwokat
Beata Polanowska-Sygulska, John Gray i krytyka liberalnego legalizmu [Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, 539 s.] .....267

Paweł Marek
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie prawnym”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 14 marca 2018 r. .....273

Pobierz cały numer